Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române – CESPE, cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, camera 5235-5236, sector 5, București organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
a) un post cercetător științific, normă întreagă, durata nedeterminată – specializare științe istorice
b) un post cercetător științific, normă întreagă, durata nedeterminată – specializare științe juridice

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului CESPE;
 2. originalul și copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. originalul* și copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de CESPE
  • originale* şi copii de pe diploma de licenţă ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă;
  • originalul şi copia de pe diploma de master (dacă este cazul);
  • originale şi copii de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice ori de specializare (dacă este cazul);
 4. carnetul de muncă* sau, după caz, extrasele din REVISAL și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor și postului, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să conducă la incompatibilitate cu funcția pentru care candidează;
  • În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 6. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  • Adeverința care atestă starea de sănatate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătății.
 7. curriculum vitae (format Europass, semnat pe fiecare pagină).

* Documentele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

CERINȚE GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULURILOR

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplineste condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savârsirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CERINȚE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI  DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC, SPECIALIZARE ȘTIINȚE ISTORICE

 • studii superioare în domenii precum istoria sau sociologia, absolvite cu licență
 • titlu de doctor în științe (istorie sau sociologie)
 • vechime în muncă de minim 2 ani;
 • cel puțin un volum tipărit sau 3 articole publicate în reviste de specialitate pe teme ce sunt relevante în raport cu misiunea și activitatea CESPE

CERINȚE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI  DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC, SPECIALIZARE ȘTIINȚE JURIDICE

 • studii superioare juridice, absolvite cu licență și dizertație – deținerea unei specializări în drept internațional reprezintă un avantaj
 • urmarea unei școli doctorale în domeniu sau deținerea unui titlu de doctor reprezintă un avantaj
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (nivel minim B2)
 • experiența în cercetare sau activitatea didactică reprezintă un avantaj

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI

Depunerea dosarelor de înscriere se va face în perioada 15 martie 2022 – 04 aprilie 2022, între orele 10.00-12.00, la adresa: Calea 13 Septembrie nr. 13, Etaj 5, Camera 5235, București.

Concursul se va desfășura în data de 15 aprilie 2022 la sediul din Calea 13 Septembrie nr. 13, Etaj 5, Camera 5235, București.

Concursul va consta în o probă scrisă și interviu.

Candidații pot depune contestații cu privire la proba scrisă în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor.

Rezultatul final al concursului va fi afișat la sediu și pe site-ul CESPE în termen de o zi lucrătoare de la data desfășurării concursului (și afișarea eventualelor contestații).

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10.00-12.00 de la secretarul comisiei de concurs, Samira Cîrlig, la telefon (004) 0731 199 066 sau pe e-mail la adresa office.cespe@gmail.com.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI  DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC, SPECIALIZARE ȘTIINȚE ISTORICE

 • Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (textul actului publicat în M.Of. nr. 530/23 iul. 2003)
 • Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de lucru propriu al Academiei Române (ROF), disponibil la adresa de internet acad.ro sau www.cespe.ro
 • Regulamentul de ordine interioară al Academiei Române – aparat propriu (ROI), disponibil la adresa de internet acad.ro sau www.cespe.ro
 • Codul etic al personalului contractual din aparatul de lucru propriu al Academiei Române, , disponibil la adresa de internet acad.ro sau www.cespe.ro
 • Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților (personalului contractual) din cadrul aparatului propriu al Academiei Române, disponibil pe adresa de internet acad.ro
 • „Structura socială a României. Contribuţia recensământului din 1941 la lămurirea problemei”, extras din A. Golopenția, Opere complete. Vol. II. Statistică, demografie și geopolitică, Golopenția, S., Editor. 2002, București: Editura Enciclopedică, Editura Univers Enciclopedic, 1999
 • Anton Golopenția, „Rolul științelor sociale în noua tehnică administrativă, în Sociologie Românească, 1938, an III nr. 4-6, pp. 246-248
 • Anton Golopenția, „Contribuția științelor sociale la conducerea politicii externe”, în Sociologie Românească, 1937, an II, nr. 5-6, pp. 193-196
 • Anton Golopenția, Romanii de est de Bug”, Vol. I-II, București: Editura Enciclopedică, Editura Univers Enciclopedic, 2006
 • Radu Baltasiu, Ovidiana Bulumac, Gabriel Săpunaru, Slăbirea comunității românești din Harghita-Covasna, Ed. Etnologică, 2013

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI  DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC, SPECIALIZARE ȘTIINȚE JURIDICE

 • Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (textul actului publicat în M.Of. nr. 530/23 iul. 2003)
 • Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de lucru propriu al Academiei Române (ROF 2018), disponibil la adresa de internet acad.ro sau www.cespe.ro
 • Regulamentul de ordine interioară al Academiei Române – aparat propriu (ROI), disponibil la adresa de internet acad.ro sau www.cespe.ro
 • Codul etic al personalului contractual din aparatul de lucru propriu al Academiei Române, , disponibil la adresa de internet acad.ro sau www.cespe.ro
 • Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților (personalului contractual) din cadrul aparatului propriu al Academiei Române, disponibil pe adresa de internet acad.ro
 • Dimitrie Gusti, Sociologia militans (volumul I, 1935; volumele I și II, 1946 și edițiile ulterioare)
 • Mircea Cosofret, Ioan Sabău Pop, Reforma agrară din România și optanții unguri din Transilvania, Pim, 2018
 • Tratatele de bună vecinătate încheiate de România cu statele din jurul granițelor, precum și cu cele ce dețin importante comunități românești
 • Rezoluțiile Consiliului Europei în privința minorităților, cu accent pe cele de interes pentru statul român

 

DIRECTOR CESPE,
Prof.univ.dr. Radu Baltasiu