Actualizare 21 iulie 2021

Rezultatul final al concursului de ocupare a postului de contabil șef cu durată nedeterminată organzat de Centrul European de Studii în Probleme Etnice

NR. CRT.

COD ATRIBUIT NOTĂ PROBA SCRISĂ NOTĂ INTERVIU NOTĂ FINALĂ
1 36 7,20 9,16

8,18

Candidatul înscris a fost declarant ADMIS.

Actualizare 16 iulie 2021

Rezultatele probei interviului pentru concursul de ocupare a postului de contabil șef cu durată nedeterminată organizat de Centrul European de Studii în Probleme Etnice:

NR. CRT.

COD ATRIBUIT NOTA OBȚINUTĂ REZULTAT
1 36 9,16

ADMIS

Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul CESPE până în data de 19.07.2021, iar rezultatul soluționării contestațiilor va fi afișat pe site-ul cespe.ro în data de 21.07.2021 până la ora 16:00.

Rezultatele sunt publicate atât la avizierul CESPE cât și aici

Actualizare 13 iulie 2021

Rezultatele probei scrise pentru concursul de ocupare a postului de contabil șef cu durată nedeterminată organizat de Centrul European de Studii în Probleme Etnice:

NR. CRT.

COD ATRIBUIT NOTA OBȚINUTĂ OBSERVAȚII

1

32 3,60 RESPINS
2 35 ABSENT

RESPINS

3 36 7,20

ADMIS

Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul Centrului European de Studii în Probleme Etnice până în data de 14.07.2021 (ora 12:00), iar rezultatul soluționării contestațiilor va fi afișat pe site-ul cespe.ro în data de 15.07.2021 până la ora 16:00.

Rezultatele sunt publicate atât la avizierul CESPE cât și aici

Actualizare 5 iulie 2021

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de contabil șef cu durată nedeterminată organzat de Centrul European de Studii în Probleme Etnice

NR. CRT. COD ATRIBUIT CALIFICATIV  (ADMIS/RESPINS) OBSERVAȚII

1

32 ADMIS Dosar complet, candidatul îndeplinește condițiile de participare la concurs

2

35

ADMIS

Dosar complet, candidatul îndeplinește condițiile de participare la concurs

3 36 ADMIS

Dosar complet, candidatul îndeplinește condițiile de participare la concurs

Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul Centrului European de Studii în Probleme Etnice până în data de 06.07.2021, iar rezultatul soluționării contestațiilor va fi afișat pe site-ul cespe.ro în data de 07.07.2021 până la ora 16:00.

Rezultatele sunt publicate atât la avizierul CESPE cât și aici

Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române – CESPE, cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de contabil șef, normă întreagă, gradul II, durată nelimitată.

CERINȚE GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONTABIL ȘEF

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplineste condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru savârsirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CERINȚE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONTABIL ȘEF

a) studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu licență

b) vechime minimă în domeniul financiar-contabil de 3 ani

c) vechime în muncă în instituții publice contituie un avantaj

d) exercitarea anterioară a unei funcții de conducere constituie un avantaj

e) atestat eliberat de M.F.P în sistemul European de Conturi S.E.C.; în eventualitatea în care candidatul nu posedă acest atestat, se aplică prevederile OUG 188 din 28 octombrie 2020, ce stipulează:

„(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 19 lit. b^2) și b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe durata instituirii stării de urgență sau, după caz, a stării de alertă pe teritoriul României, în condițiile legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021, în funcția de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală pot fi numite, în condițiile legii, și persoane care nu dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi.

(2) În termen de 12 luni de la încetarea stării de urgență sau, după caz, a stării de alertă, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația să dobândească certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, în condițiile legii.

(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au obținut certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi nu mai pot exercita funcția de conducător al compartimentului financiar-contabil, raporturilor de serviciu, respectiv de muncă ale acestora fiindu-le aplicabile, după caz, dispozițiile art. 509-511, ale art. 519 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 61 lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

f) să posede cunoștințe temeinice în ceea ce privește sistemul organizatoric și financiar-contabil;

g) să posede cunoștințe solide în ceea ce privește legislația în vigoare privind domeniul financiar-contabil al institutiilor publice și a aplicației FOREXEBUG;

h) să probeze o bună cunoaștere a contabilității computerizate;

i) să probeze cunoștințe/competențe de operare PC, programul Microsoft Office (Word, Excel).

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului CESPE;
 2. originalul[1] și copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. originalul1 și copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de CESPE
  • originale1 şi copii de pe diploma de licenţă ori echivalentã, însoţite de foaia matricolă;
  • originalul şi copia de pe diploma de master (dacă este cazul);
  • originalul1 și copia de pe atestatul eliberat de M.F.P. în Sistemul European de Conturi (dacă este cazul);
  • originale şi copii de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice ori de specializare (dacă este cazul);
 4. carnetul de muncă1[2] sau, după caz, extrasele din REVISAL1 și/sau adeverințele1 care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor și postului, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să conducă la incompatibilitate cu funcția pentru care candidează;
  • În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 6. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară abilitată, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  • Adeverința care atestă starea de sănatate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătății.
 7. curriculum vitae (format Europass, semnat pe fiecare pagină).

[1] Documentele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONTABIL ŞEF

Depunerea dosarelor de înscriere, desfășurarea probelor și depunerea contestațiilor se vor face la adresa: Calea 13 Septembrie nr. 13, Etaj 5, Camera 5235, București.

Concursul va consta în probă scrisă și interviu. Rezultatele finale vor fi afișate la sediu și pe site-ul CESPE din Calea 13 Septembrie nr. 13.

Înscriere și depunere dosar 18 iunie – 02 iulie
Afișare rezultate înscriere 5 iulie
Depunere contestații privind rezultatele selecției dosarelor 6 iulie
Soluționare contestații 7 iulie
Proba scrisă 12 iulie, ora 10:00
Afișare rezultate proba scrisă 13 iulie
Depunere contestații privind rezultatele probei scrise 14 iulie
Soluționare contestații 15 iulie
Interviu 16 iulie, ora 10:00
Afișare rezultate interviu 16 iulie
Depunere contestații privind rezultatele interviului 19 iulie
Rezultat final 21 iulie

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10.00-12.00 de la secretarul comisiei de concurs, Alin Bulumac, la telefon (004) 0731 199 066 sau pe e-mail la adresa office.cespe@gmail.com.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CONTABIL ȘEF

 • Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.M.F.P. nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005;
 • O.M.F.P. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri și activităților financiare finanțate integral din venituri, a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondurilor de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, de modalitatea de organizare și finanțare a acestora;
 • O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 270/2013);
 • O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar propriu, cu modificările și completările ulterioare (O.M.F.P. nr. 2332/2017);
 • Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG. nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG. 79/2003 privind înființarea pe lângă Academia Română și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii;
 • Ordinul ministrului finațelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;
 • Ordinul SGG 600/20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
 • Legea 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • HG. nr. 81/28.08.2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în atrimonial instituțiilor publice;
 • O.M.F.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare

Anunțul concursului se găsește și aici