Actualizare 5 iulie 2021

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

NR. CRT.

COD ATRIBUIT NOTA FINALĂ CALIFICATIV
1 425 8,75

ADMIS

Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul Centrului European de Studii în Probleme Etnice până în data de 07.07.2021 iar rezultatul soluționării contestațiilor va fi afișat pe site-ul cespe.ro în data de 08.07.2021 până la ora 16:00.

Actualizare 23 iunie 2021

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CERCETĂTOT ȘTIINȚIFIC CU DURATĂ NEDETERMINATĂ

NR. CRT.

COD ATRIBUIT CALIFICATIV OBSERVAȚII
1 425 ADMIS

Dosar complet, candidatul îndeplinește condițiile de participare la concurs

Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul Centrului European de Studii în Probleme Etnice până în data de 24.06.2021 iar rezultatul soluționării contestațiilor va fi afișat pe site-ul cespe.ro în data de 25.06.2021 până la ora 16:00.

Se scoate la concurs un post vacant de cercetător științific (contract pe durată nedeterminată). Perioada de probă pentru acesta este de 90 zile calendaristice, cf. art.31 alin (1) din Codul Muncii.

Cerințe post

 • are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparținând Spațiului Economic European și are domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are capacitatea deplină de exercițiu
 • are starea de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează
 • îndeplinește condițiile de studii (absolvent cu examen de licență/diplomă în domeniul științelor sociale)
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei fapte care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea 
 • are activitate în ceea ce privește realizarea de cercetări și publicarea de articole, recenzii, studii în domeniul științelor sociale și/sau în profilul institutului
 • cunoaște cel puțin o limbă străină de circulație internațională

Acte necesare pentru înscrierea la concurs

 • Cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copii ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă
 • Copia cărții de muncă sau a unui extras din Registrul general de evidență a salariaților, dacă este cazul, pentru a dovedi vechimea declarată;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare de către medicul de familie, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 • Curriculum Vitae în format european detaliat cu întreaga activitate a candidatului (studii, activitate de cercetare-documentare, conferențiere și publicare), datat și semnat pe fiecare pagină;
 • Declarație pe proprie răspundere că  nu are condamnări penale care să îl/o facă incompatibil cu funcția pe care candidează, cu completarea dosarului de concurs (până la data probei de concurs) cu cazierul judiciar în original;
 • Dosar cu șină.

Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia

 1. Dimitrie Gusti, Cunoaștere și acțiune în serviciul națiunii, vol I-II, Fundația Culturală Regală Principele Carol, 1939
 2. Dimitrie Gusti, Școala Monografică, Paideia, 1999
 3. Manoilescu, Mihail, România, Stat Corporativ. De ce şi cum trebuie transformat Statul nostru, în Biblioteca revistei “Lumea nouă”, nr.5, Bucureşti, 1933
 4. Manoilescu Mihail, Rostul şi destinul burgheziei româneşti, Cugetarea-G. Delafras, Bucureşti, f.a. [1941]
 5. Henri Stahl, Monografia unui sat, Fundația Culturală Regală Principele Carol, 1939. 
 6. David W. Stewart, Focus Groups, Theory and Practice, Sage, 1990.
 7. Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (textul actului publicat în M.Of. nr. 530/23 iul. 2003)
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de lucru propriu al Academiei Române (ROF 2020), disponibil pe adresa de internet www.acad.ro
 9. Regulamentul de ordine interioară al Academiei Române – aparat propriu (ROI 2020)
 10. Codul etic al personalului contractual din aparatul de lucru propriu al Academiei Române, disponibil pe adresa de internet www.acad.ro
 11. Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor (personalului contractual) din cadrul aparatului propriu al Academiei Române, disponibil pe adresa de internet www.acad.ro

Depunerea dosarelor

Depunerea dosarelor se va face în Calea 13 Septembrie nr. 13, etaj 5, camera 5236, de luni-vineri între orele 12.00-15.00  în perioada 31 mai 2021- 22 iunie 2021.

Selecția dosarelor

Selecția dosarelor de înscriere  se va desfășura în data de 23 iunie 2021.

Proba de concurs

Concursul constă într-o probă scrisă, ce va avea loc în data de 05 iulie 2021, ora 11:00, în Calea 13 Septembrie nr. 13, camera 5236.

Accesul în sala de concurs se va face în baza cărții de identitate în original.

Rezultate

Rezultatul final al concursului va fi afișat pe site-ul CESPE în termen de o zi lucrătoare de la data desfășurării concursului. Candidații pot depune contestații cu privire la proba scrisă în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele finale vor fi disponibile pe site-ul CESPE.